Zakoni, pravilnici, odluke

Temeljni akti na koje se referira društvo u izradi pravilnika i odluka te poslovanju, na području vodoopskrbe, su Zakon o vodama i Zakon o komunalnom gospodarstvu. Linkovi za spomenute zakone nalaze se u desnom izborniku.

Na području otpadnih voda temeljni akt je Zakon o financiranju vodnog gospodarstva. Link se također nalazi u desnom izborniku.


Zakoni

Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

Izmjene i dopune zakona o vodama ("Narodne novine", br.47/23 );

Izmjene i dopune zakona o vodama ("Narodne novine", br.84/21 );

Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 66/19 );

Zakon o vodnim uslugama NN66/19

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 30/23

Izjmene i dopune zakona o pravu na pristup informacijama_NN69/22

Zakon o pravu na pristup informacijama_NN25/13

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama NN85/15

Zakon o izmjena i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva_NN 153/09

Uredba o izmjeni i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva_NN 154/14

Uredba o izmjeni i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 119/15

Dopuna zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 120/16

Dopuna zakona financiranju vodnog gospodarstva NN 127/17

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 66/19

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18

GDPR-opća uredba Europskog parlamenta 2018

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN112/10

Zakon o otocima NN 70/21

Uredba o izmjeni zakona o otocima NN73/20.

Zakon o otocima NN 116/18.

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14

Zakon o izmjenama i dopunama o zaštiti potrošača NN 110/15

Zakon o izmjenama i dopunama o zaštiti potrošača NN14/19


Pravilnici

Pravilnik o radu

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

Odluka o općim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe,radova i usluga

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza autocisternom

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Jelsa

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Stari Grad


Odluke o cijenama

Na temelju članka 109.stavak 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19), Uredbe Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) i članka 10. Društvenog ugovora društva br.OU.2/14-1, Skupština društva na 115.sjednici održanoj 31.Siječnja 2024. godine donijela je sljedeću Odluku o cijeni vodnih usluga

Odluku o cijeni vodnih usluga

Ova odluka stupa na snagu dana 6.ožujka 2024.godine a primjenjuje se sa sljedećim obračunom vode od Travnja 2024. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga broj: 346-18-2 od 14.05.2018. godine.

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2022. godine.

PLATI RAČUN