Projekt sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Jelsa-Vrboska

Web stranica: aglomeracija-jelsa-vrboska.hr


Postojeća projektna dokumentacija

Prilog 1. IDEJNI PROJEKTI

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa - Vrboska s pristupnim putem Mapa 1/2 - TD 501/20, travanj 2020. god., Akvaprojekt d.o.o. Split

Geodetska podloga za gradnju uređaja za pročišćaanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska s pristupnim putem - izmjena i dopuna. BR. 57/2020 travanj 2020. god Triangulacija d.o.o. Vrbanj

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Stari Grad s pristupnim putem Mapa 1/2 - TD 465/17, rujan 2017. god, Akvaprojekt d.o.o. Split

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Stari Grad s pristupnim putem - Mapa 2/2 - Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru - 88/17, listopad 2017.god., Geomar d.o.o. Split

Podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa - Vrboska IP-20/17, listopad 2017. god, Akvedukt d.o.o. Split

Tlačni cjevovod i podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stari Grad IP-19/17, listopad 2017. god, Akvedukt d.o.o. Split


Prilog 2. LOKACIJSKE DOZVOLE S POSEBNIM UVJETIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole "Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa - Vrboska s pristupnim putem KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022, URBROJ: 2181/1-11-00-01/02-18-9, 19.09.2018"

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000003, UBROJ: 2181/1-11-00-01/03-20-0004 HVAR 10.08.2020

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Stari Grad s pristupnim putem KLASA: UP/I-350-05/17-01/000019, URBROJ: 2181/1-11-00-01/03-18-0006, 17.09.2018

Podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa - Vrboska KLASA: UP/I-350-05/17-01/000021, URBROJ: 2181/1-11-01/02-18-11, 19.09.2018

Tlačni cjevovod i podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stari Grad KLASA: UP/I-350-05/17-01/000020, URBROJ: 2181/1-11-00-01/03-18-0005, 10.10.2018

PEES Br: 401310-170232-0011 UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA STARI GRAD

PEES Br: 401310-170231-0011 UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (JELSA-VRBOSKA)

POSEBNI UVJETI za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska i podmorski ispust

POSEBNI UVJETI za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Stari Grad


Prilog 3. GEOTEHNIČKI ELABORAT

Podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa - Vrboska RN 63130888-84B/18, listopad 2018. god, IHG d.d. RC Split

Tlačni cjevovod i podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stari Grad RN 63130888-84A/18, listopad 2018. god, IHG d.d. RC Split


Prilog 4. HIDROGRAFSKE SNIMKE (BATIMETRIJSKI SITUACIJSKI NACRTI)

Hidrografska izmjera stvarnog stanja podmorja na dan 28.09.2018. – batimetrijski situacijski nacrt za podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa-Vrboska 90/18, rujan 2018. god., Geomar d.o.o. Split

Hidrografska izmjera stvarnog stanja podmorja na dan 28.09.2018. – batimetrijski situacijski nacrt za podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stari Grad 89/18, listopad 2018. god., Geomar d.o.o. Split


Prilog 5. ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš; Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Jelsa - Vrboska N111_17, listopad 2017. god., Dvokut Ecro d.o.o.

Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš; Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Stari Grad N111_17, listopad 2017. god., Dvokut Ecro d.o.o.


Prilog 6. PROJEKTI CRPNIH STANICA ZA INTEGRACIJU U NUS

6.1 Postojeće crpne stanice

CS Burkovo

CS Fontana

CS Jelsa centar

CS Mina

CS Vitarnja

CS Stari grad 1

CS Stari grad 2

CS Stari grad 3

6.2 Projektirane (neizgrađene) crpne stanice - Projekt JVSG

JELSA (Cs Potaršće, Cs Grebišće i Cs Zenčišće)

VRBOSKA - BASINA (Cs Riva, Cs šetnica, Cs hotel, Cs Basina sjever i Cs Basina uvala)

STARI GRAD (Cs Jug i Cs trajektno pristanište)


Prilog 7. SNIMKA PREZENTACIJE GIS SOFTVERA

Prezentacija 1. dio

Prezentacija 2. dio

Prezentacija 3. dio

PLATI RAČUN