Pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti

Društvo HVARSKI VODOVOD d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu društva HVARSKI VODOVOD d.o.o. koje se nalazi na adresi https://hvarskivodovod.hr/

PLATI RAČUN