Prijevoz pitke vode

Uvjeti isporuke i obračuna pitke vode isporučene putem autocisterni korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe temeljem zakona o otocima

Obavještavamo Vas da je novi Zakon o otocima (NNRH 116/2018) člankom 33., na drugačiji način nego je to bilo do sada, regulirao opskrbu pitkom vodom za otočno stanovništvo. Na snagu je stupio i novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode (NNRH 68/2019) dana 11.07.2019. godine.

Novi Zakon je definirao dvije kategorije korisnika koji nisu priključeni na sustav vodoopskrbe:

1.OTOČANI - hrvatski i strani državljani sa prijavljenim prebivalištem na otoku (osobna/otočna iskaznica) te strani državljani iz država EU prostora sa prijavljenim privremenim boravkom od najmanje 183 dana u godini na otoku (dokazuje se potvrdom koju izdaje MUP).

2.OTOČNI GOSPODARSTVENIK - fizička i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost na otoku ( dokazuje se izvodom iz registra TS ili rješenjem o obavljanju djelatnosti).

Otočaninu se osigurava vodoopskrba za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3 godišnje po osobi uz 100% subvenciju troškova prijevoza autocisternom, po istoj cijeni koju imaju korisnici priključeni na javni sustav vodoopskrbe (cijena za domaćinstva) a socijalno ugroženim kategorijama po posebno utvrđenoj cijeni. Ukupnu količinu vode na koju otočanin ima pravo može preuzeti u više navrata ili čak odjednom, a cijenu preuzete količine vode plaća Hvarskom vodovodu po ispostavljenom računu.

U cilju ostvarivanja prava na povlaštenu isporuku vode i dostavljanja popisa članova domaćinstva prema MRRFEU, potrebno je da svako domaćinstvo ispuni i potpiše IZJAVU o nositelju i članovima kućanstva (u privitku, a može se preuzeti i sa internet stranice www.hvarskivodovod.hr) te je sa preslikama osobnih iskaznica dostavi u Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

Otočnom gospodarstveniku se može isporučiti neograničene količine vode, po stvarnoj cijeni vode isporučene autocisternom (cijena za kategoriju gospodarstvo). Takvi korisnici mogu ostvariti subvenciju do 50% ukupnih troškova preuzete vode (cijena vode+cijena prijevoza). Gospodarstvenik će morati podmiriti Hvarskom vodovodu d..o.o. ukupan ispostavljeni račun za preuzete količine vode, te se u posebnom postupku javiti na poziv/natječaj MRRFEU i eventualno ostvariti povrat do 50% ukupnih troškova.

Direktor, Ivan Grgičević
Hvarski vodovod d.o.o.

Obavijest

Izjava

Dopis Ministarstva od 30.6.2020 - povećanje količina za otočane

Zakon o otocima NN 116/18

Zakon o otocima NN 73/20

Zakon o otocima NN 70/21

PLATI RAČUN