Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13,85/15, 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)21 778 261;
 2. putem faksa na broj: +385 (0)21 778 261;
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@hvarskivodovod.hr
 4. poštom na adresi: Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, Radičina b.b., 21465 Jelsa, Hrvatska,
 5. na obrascu : Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 6. osobno na adresu: Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, Radičina b.b., 21465 Jelsa, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15:00 sati.
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenemo formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolima.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije(Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama(Obrazac 4)

Službenik za informiranje

Anita Tabak

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, Radičina b.b., 21465 Jelsa

Tel: +385 (0)21 778 261

Fax: +385 (0)21 778 261

E-mail službenika za informiranje: info@hvarskivodovod.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećim cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu : Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 14/2022) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 -0,03€
 2. preslik jedne stranice veličine A3 -0,07€
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 0,13€
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 -0,21€
 5. elektronički zapis na jednom CD-u - 0,53€
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u -0,80€
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije -27,87€ za 64 GB, 19,91€ za 32 GB, 15,93€ za 16 GB,6,64€ za 8 GB,3,98€ za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektroničiki onlik -0,11€
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audio kazete ili diskete u ekektronički zapis -0,13€

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Hvarski vodovod d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",broj 25/13 i 85/15,69/22) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html.

NAPOMENA

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacije obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju čl. 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15, 69/22), Hvarski voovod d.o.o. Jelsa može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijama za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koje se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.
Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15,69/22
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima(Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
 • Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 42/18),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96),
 • Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 20/16),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržajui i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 83/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine broj 67/17),
 • Kriterij određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14, 15/14).

Europski propisi

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora ,
 • Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17. November 2003 on the re-use of public sector information,
 • Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
 • Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
 • Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of the public sector information,
 • Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C240/01,
 • Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C240/01,
 • Europska konvencija o ljudskim pravima i temljnim slobodama (MU18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Interni akti

 • Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporaba informacija

POPIS SKUPOVA PODATAKA S METAPODACIMA (ASSET LISTA)

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU 2023


Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Zahtjevi i odluke

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Odluka o visini naknade

Odluka o ustroju službenog upisnika

Odluka o imenovanju službenika za informacije

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informacije

PLATI RAČUN