Organi društva

SKUPŠTINA

Skupštinu društva čine članovi - jedinice lokalnih samouprava na području otoka Hvara i to:

 • Grad Hvar
 • Grad Stari Grad
 • Općina Jelsa
 • Općina Sućuraj

Predsjednik skupštine bira se iz redova članova, redoslijedom visine udjela u temeljnom kapitalu Društva, a mandat mu traje godinu dana.


UPRAVA DRUŠTVA

Luka Bunčuga, direktor

TEMELJNI KAPITAL

59.658.000,00 kuna

Udjeli u temeljnom kapitalu su:

 1. Grad Hvar: 35%
 2. Općina Jelsa: 33%
 3. Grad Stari Grad: 25%
 4. Općina Sućuraj: 7%
DJELATNOSTI
 • Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
 • Obavljanje djelatnosti javne odvodnje
 • Izvođenje priključaka
 • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
DOKUMENTI

Društveni ugovor

Pravilnik o organizaciji društva

PLATI RAČUN