Cjenici

Na temelju članka 109. stavka 2.do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19), Uredbe Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) i članka 10. Društvenog ugovora društva br. OU.2/14-1, Skupština društva na 115. sjednici održanoj 31.Siječnja 2024. godine donijela je sljedeću Odluku o cijeni vodnih usluga

Odluku o cijeni vodnih usluga

Ova odluka stupa na snagu dana 06.ožujka 2024.godine a primjenjuje se sa sljedećim obračunom vode od Travnja 2024.godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga broj: 346-18-2 od 14.05.2018. godine.

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2022.godine.

PLATI RAČUN