Cjenici

Na temelju članka 206. i 207. Zakon o vodama(NN br. 153/09,130/11,56/13 i 14/14) članaka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NNRH 112/10), sve u skladu s odredbama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NNRH 53/09,56/13, 154/14, 119/15, 120/16, i 127/17), temeljem pribavljenih suglasnosti jedinica lokalnih samouprava te članka 10. Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa (Isporučitelj), na 94.sjednici održanoj dana 14.svibnja 2018. godine donosi

Odluku o cijeni vodnih usluga

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.lipnja 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga broj: 239/15 od 14.04.2015. godine.

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2022.godine.

PLATI RAČUN